Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.
0
0
Info tālrunis: 2 000 54 88

Privātuma politika

Mērķis - sniegt informāciju datu subjektam (fiziskajai personai) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, datu subjekta tiesībām un aizsardzību, ko veic, apstrādājot datu subjekta personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un apriti.

1.Informācija par pārzini

1.1 Datu pārzinis, kas atbildīgs par šo personas datu apstrādi, ir SIA servis – komercfirma „KVARCS”, reģistrācijas Nr. 47103000341, juridiskā adrese: Rīgas iela 11A, Madona, Madonas nov., LV-4801, E-pasts: harijs@kvarcs.lvInformatīvais tālrunis: 64860378 (turpmāk tekstā – “kvarcs.lv”).

1.2 Gadījumos, kad fiziskai personai rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar kvarcs.lv, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

2. Tiek apstrādāti sekojoši personu dati:

Datu kategorija

Apstrādājamie personas dati

Nolūks

Juridiskais pamats

Piegādes dati

Vārds, uzvārds, e-pasts, mobilais tālrunis, adrese, piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma informācija

Preču piegāde;

Līguma izpildīšana, kuru persona noslēdz ar  kvarcs.lv

Apstrāde nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

Reģistrēšanās dati

E-pasts, vārds, uzvārds, parole

Personas autentifikācija;

Līguma izpildīšana, kuru persona noslēdz ar  kvarcs.lv

Apstrāde nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Grāmatvedības dati

Pasūtījumu vēsture, maksājumu informācija, piegādes informācija

Finanšu uzskaite un grāmatvedības kārtošana

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uz kvarcs.lv juridisku pienākumu grāmatvedības organizēšanai, kas noteikti nodokļu un grāmatvedības pārvaldības tiesību aktos

Sīkdatnes

Datu subjekta pārlūkošanas vēsture un uzvedība kvarcs.lv tīmekļa vietnē

Lietošanas pieredzes uzlabošana;

Tehniskās darbības optimizēšana

Datu subjekta piekrišana

Prasījuma tiesības

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma un piegādes informācija

Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai

Apstrāde ir vajadzīga datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai

Mārketinga informācija

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ierīces identifikācijas numurs

Saimnieciskās darbības attīstība;

Mārketinga aktivitātes

Datu subjekta piekrišana

3. Personas datu glabāšanas ilgums

3.1. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai, taču ne mazāku laiku par to, kāds noteikts tiesību aktos, kuri regulē kvarcs.lv darbību;

3.2. Uz klienta piekrišanas pamata apstrādātie dati tiek glabāti tik ilgi, līdz klients ir atsaucis savu piekrišanu, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

3.3. Beidzoties personas datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

4. Personas datu nodošana trešajām personām

4.1. Personas dati tiek nodoti, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret datu noplūdi, neatļautu piekļuvi un nesankcionētām personas datu apstrādes darbībām;

4.2. kvarcs.lv var nodot personas datus trešajām personām, lai nodrošinātu klientu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Datu nodošana ir objektīvi nepieciešama, lai kvarcs.lv varētu pienācīgi izpildīt klientu pasūtījumus un sniegt pakalpojumus;

4.3. Personas datu saņēmēji var būt kvarcs.lv sadarbības partneri, pakalpojumu sniedzēji, līzinga kompānijas, kurjerdienesti, u.c. kvarcs.lv pilnvarotas fiziskas vai juridiskas personas;

4.4. Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm un publiskām institūcijām, lai sniegtu informāciju tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā par jebkuriem no kvarcs.lv pieejamajiem klienta personas datiem, ņemot vērā attiecīgo pieprasījumu un tiesisko pamatojumu;

4.5. Personas dati tiek nodoti tādā apjomā, lai kvarcs.lv spētu izpildīt savas likumīgās tiesības un intereses;

4.6. Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, lai aizstāvētu kvarcs.lv tiesiskās intereses, iesniedzot prasības, vai aizstāvot kvarcs.lv tiesiskās intereses pret kvarcs.lv iesniegtām prasībām;

5. Datu drošība

5.1. kvarcs.lv pielieto visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi un nesankcionētām personas datu apstrādes darbībām.

5.2. Personas datiem var piekļūt tikai šim nolūkam pilnvarotas personas;

6. Datu subjekta tiesības

6.1. Tiesības ierobežot datu apstrādi

a) Datu subjekts var lūgt kvarcs.lv ierobežot savu personas datu apstrādi. Saņemot šādu datu subjekta pieprasījumu, pieprasījums tiks izvērtēts un, ja tas būs pamatots, kvarcs.lv ierobežos personas datu apstrādi attiecībā uz konkrēto datu subjektu. Ierobežojot datu apstrādi, kvarcs.lv neveiks nekādas darbības ar personas datiem, izņemot personas datu glabāšanu. Datu subjekts var lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi šādos gadījumos:

- personas dati tiek apstrādāti, neraugoties uz personas iebildumiem pret to apstrādi.

- personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču persona nevēlas dzēst savus datus;

- personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt, īstenot vai atbildēt uz tiesas prasībām;

6.2. Tiesības atsaukt piekrišanu

a)  Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu uz harijs@kvarcs.lv;

b)  Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kuras pamatā ir pirms atsaukšanas sniegta piekrišana;

c) Dati, kas tika apstrādāti uz piekrišanas pamata, pēc piekrišanas atsaukšanas turpmāk vairs netiks apstrādāti, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

6.3. Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu vai dzēšanu

a) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir kvarcs.lv rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības;

b) kvarcs.lv interneta veikala reģistrētajā lietotāja kontā datu subjektam ir iespēja pašam labot datus tādā apjomā, kāds lietotājam ir pieejams savā reģistrētajā kontā, izņemot informāciju par veiktajiem pirkumiem;

c) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai kvarcs.lv labotu un atjauninātu kvarcs.lv rīcībā esošus personu datus, kas varētu būt neprecīzi vai mainījušies, kopš dati tika iegūti;

d) Regulā noteiktajos gadījumos datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, taču tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek kvarcs.lv par pienākumu glabāt noteiktus personu datus, kā arī gadījumos, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

6.4. Tiesības uz datu pārnesamību

a) Datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus persona ir sniegusi kvarcs.lv, un prasīt, lai, kvarcs.lv nosūtītu šādus personas datus citam pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams.

7. Sīkdatnes

7.1. Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē brīdī, kad persona apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Šī teksta datne ir nekaitīga, tā nevar saturēt kaitniecisku kodu un, to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi;

7.2. kvarcs.lv izmanto Google Analytics un Google tagu pārvaldības sistēmu;

7.3. Google Analytics ir tīmekļa vietnes statistikas rīks, kas apkopo datus par vietnes izmantošanu. Informācija tiek anonimizēta un tā ir pieejama tikai tīmekļa pārvaldniekam apkopotā veidā. Detalizētāka informācija par Google Analytics rīka darbību atrodama: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=lv&ref_topic=2919631;

7.4. Ja persona vēlas, lai Kvarcs.lv neiegūst informāciju par tās aktivitātēm tīmekļa vietnē, personai jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on https://support.google.com/analytics/answer/181881 papildrīks. Šis papildrīks sazināsies ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google Analytics;

7.5. Google tagu pārvaldības sistēma ir skriptu apstrādes rīks, kas ļauj pārliecināties par to, ka personas lietotais pārlūks ātri ielādē kvarcs.lv tīmekļa vietni. Detalizētāka informācija par Google tagu pārvaldības rīku atrodama: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=lv.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

7.6. Ja datu subjekts vēlas, sīkdatnes var kontrolēt un dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad persona apmeklēs vietni, un turklāt, iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas kvarcs.lv tīmekļa vietnē nedarbosies;

7.7. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana";

7.8. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas personas datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/

8. Kur vērsties jautājumu un sūdzību gadījumos?

8.1. Ja personai ir radušies jautājumi vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, persona var sazināties ar kvarcs.lv, izmantojot šajā privātuma politikā norādīto kvarcs.lv kontaktinformāciju;

8.2. kvarcs.lv izmantos informāciju, kuru persona sniegs, lai izskatītu personas sūdzību un nosūtītu personai atbildi;

8.3. kvarcs.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tomēr iebildumu gadījumā, ja konkrētais jautājums ar kvarcs.lv netiek atrisināts, personai ir tiesības iesniegt sūdzību datu apstrādes uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13, Rīga, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv).